25/02/2021

Dubtes de puntuació en l’ús dels connectors

2 min

És millor fer frases curtes i també és millor lligar-les amb connectors, però no tots els connectors poden lligar dues frases. Per exemple, un però sol connectar parts d’una frase però també pot connectar una frase amb la precedent. Tolera anar després de punt i no cal –com alguns sembla que creguin– posar-lo en posició medial intercalant-lo (un recurs del qual s’abusa i que sovint dificulta la lectura). En canvi, això no passa amb sinó, que com a molt pot anar precedit de coma. Tenir clar quins connectors poden connectar frases i no només parts d’una frase ens estalvia caure en aquesta forma d’anacolut que els anglesos anomenen sentence fragment, és a dir, fragment de frase. 

Una manera de comentar el que diu una frase és arrencar la següent amb un “I això...” Per exemple, “Ho deixa tot al seu cosí. I això ningú s’ho esperava” o bé “...cosí, i això ningú...” Una altra manera és optar per una oració de relatiu encapçalada per “cosa que” o “la qual cosa”. Però si escrivim “...cosí. Cosa que ningú s’esperava”, incorrem en un fragment. Una forma de relatiu no pot encapçalar una frase –per llarga que sigui la frase que li fa d’antecedent–. Cal escriure “...cosí, cosa que ningú...” Si tant ens fa patir allargar la frase, sempre podem optar per “I això...”

També crea dubtes de puntuació la distinció entre els connectors mentrestantmentre i mentre que. A “Jo vaig a la farmàcia. Mentrestant, tu baixa les maletes”, cal un punt (o punt i coma) abans de mentrestant. Per contra, a “Baixaré a la farmàcia mentre tu fas les maletes” una coma ja és excessiva. Fins aquí tothom ho veu clar. La cosa es complica amb l’adversatiu mentre que, sobretot si la frase és molt llarga. Un exemple:“En la història mundial, parlar de cops d’estat militars és quasi redundant. Mentre que parlar de cops d’estat fets per la gent votant resultaria tan estrany que ningú ho diria així”. La segona frase, tot i ser molt llarga, torna a ser un fragment. Si volem mantenir el punt, hem de canviar de connector i escriure: “...redundant. En canvi, parlar de...”

stats