UN TAST DE CATALÀ

Els tests que també s’assemblen a les olles

Els tests que també s’assemblen a les olles / FIRMA FOTO Zoom

Un lector em pregunta si en podem dir testos de les proves diagnòstiques que tanta falta ens fan aquests dies. Ell considera que “els testos” són només els vasos de terrissa i que dels altres, dels que venen del test anglès, n’hem de dir sempre tests. Diré, d’entrada, que des d’un punt de vista etimològic tots dos test(o)s s’assemblen a les olles. El test anglès prové del francès antic test (vas de terrissa), ja que era en aquests recipients que s’avaluava la puresa de l’or o la plata. Però, tornant a la pregunta, la norma ens la contesta clarament: “El mot test, en el sentit de ‘prova’, sol fer el plural regular tests, però també admet testos ” (GIEC, p. 180).

Així doncs, i encara que la majoria de mitjans parlem dels testos dels geranis i dels tests d’intel·ligència, normativament parlant tots dos poden ser tests i testos. Ara bé, als primers -més de registre col·loquial- els escau més el plural oral en -os, mentre que els segons -més tècnics, formals (i anglesos)- sembla que demanin el plural en -s. És, també, una manera de distingir-los.

En català el plural regular afegeix el so [s] al singular, però la [s] no se sent si la paraula ja acaba en un so sibilant. Si diguéssim i escriguéssim piss, goss, llaçs, fixs, coixs o despatxs en lloc de pisos, gossos, llaços, coixos o despatxos el plural no tindria cap marca oral. Tanmateix, en mots com ara desig, boig o passeig, la norma permet tant desigs, boigs o passeigs -en què el plural tampoc se sent- com desitjos, bojos o passejos. I els mitjans, per preservar la marca oral, tendim a preferir el segon plural.

En els mots acabats en sibilant seguida d’oclusiva -com ara disc, test o text - la norma també permet tant discs, tests o texts com discos, testos o textos. I cal dir que, almenys en teoria, la [s] dels primers plurals és pronunciable (i audible), però en la pràctica és una pronúncia molt forçada. És per això -per no allunyar innecessàriament llengua oral i llengua escrita (i no sonar pedants)- que molts mitjans preferim el segon plural (amb excepcions com tests quan vol dir proves ).