UN TAST DE CATALÀ

“Li agrada l’handbol però té el hàndicap que és primet”

Davant la frase del títol ens podem preguntar per quina curiosa raó escrivim, d’una banda, “l’handbol” i, de l’altra, “el hàndicap”. Per quin motiu s’apliquen criteris diferents a dos manlleus que tenen tant en comú? Diguem, d’entrada, que hàndicap és una forma que no entra al DIEC2 fins a l’abril del 2017, arran de l’aplicació de la nova ortografia (OIEC). Fins llavors els diccionaris entraven handicap i, tractant-se d’una grafia possible en català, semblava que calia també catalanitzar la pronúncia d’aquest mot: pronunciar-lo agut i amb la hac muda (en anglès és esdrúixol i la h és aspirada). Igual com es feia en el cas d’ handbol.

El cert és que, així com l’handbol fonèticament catalanitzat -amb l’ajut dels mitjans- prosperava, l’handicap seguia sent inusual enfront de la seva pronúncia a l’anglesa. I responent a aquest ampli ús l’OIEC va decidir posar-hi l’accent i propugnar la hac inicial aspirada (amb la consegüent no apostrofació).

Adonem-nos, però, que en les llengües en què no existeix el so aspirat [h], com el francès o l’italià, els anglicismes tipus handicap es pronuncien amb hac muda. Adaptar fonèticament a una llengua vol dir, entre altres coses, renunciar als sons inexistents en aquella llengua. ¿Existeix el so [h] en català? Segons l’OIEC (pàg. 85) existeix: “En altres manlleus, però, si no estan prou aclimatats al sistema fonètic català, la grafia h serveix per a representar el so [h], que és la pronúncia més habitual en casos com ara [...] hàmster, hàndicap, hòlding [...]”.

Bé, doncs això és fals. Els catalans, en general, no sabem pronunciar el so aproximant glotal sord [h]. Sí que sabem pronunciar, per pura pressió del castellà (i alguns avis encara no), el so fricatiu velar sord [x], el de la jota de carajillo o almeja. I és el so [x], i no pas el so [h], el que ens permet no emmudir hàndicap com fan els francesos o els italians. No emmudir-lo copiant, clarament, la pronúncia castellana. I la prova és que com que en castellà no existeix handbol, l’ handbol mut i agut no ha costat tant d’aclimatar.