UN TAST DE CATALÀ

Esmenes del DIEC2 en el quantificador ‘cap’ (1)

Fins al maig, el DIEC2 definia així el quantificador cap: “Algun, s’aplica a una persona o cosa no existent realment, sinó imaginada per a fer-la objecte d’una negació, una exclusió, una interrogació o una suposició”. Ara el defineix així: “En una oració negativa, ni un. [...] En una oració interrogativa, condicional o que expressa suposició o dubte, algun”. Fabra –la definició substituïda prové de la seva fitxa manuscrita– feia una única definició: algun. El DIEC2 en fa dues: ni un i algun. Són definicions que tenen conseqüències perquè cap serveix per definir res o ningú.

Fabra definia res com a cap cosa i ningú com a cap persona, i entre els exemples que donava hi havia “Si saps res de nou, escriu-m’ho” o “Hi ha ningú que gosi dir-li-ho?” Algú em dirà que això és un error perquè en aquestes frases res vol dir alguna cosa i ningú vol dir algú. Però oblida que per a Fabra cap vol dir algun (és el context el que el pot fer negatiu).

La definició de Fabra sembla que funciona mentre no s’admetin –i ara la GIEC les admet (p. 1304-1305)– frases del tipus “Cap d’ells es va presentar”, en què cap pot equivaler a ni un però no pot equivaler a algun. Ara bé, ¿n’hi ha prou afegint-hi un no –fent la doble negació– perquè algun funcioni? No: “Cap d’ells no...” no vol dir “Algun d’ells no...” i “No es va presentar cap d’ells” tampoc vol dir “No es va presentar algun d’ells”.

Però què passa amb res i ningú? El DIEC2 defineix res com a cap cosa [s’entén –no ho diu– que en frases negatives] i com a alguna cosa en frases condicionals i interrogatives. En canvi, es limita a definir ningú com a cap persona. És una asimetria difícil de justificar. En frases com “Si veus res...” i “Si veus ningú...” o “Has vist res?” i “Has vist ningú?” les definicions cap cosa i cap persona –en aquests contextos cap vol dir algun– semblen suficients. I si el que es pretén definint res com a alguna cosa en condicionals i interrogatives és fer-ho més intuïtiu –més clar– per a l’usuari, no hi ha cap raó per no fer el mateix amb ningú.