18/09/2021

“Em pregunto si mai vindrà”, “Em pregunto si res voldrà”

2 min

Si la frase (1) “Em pregunto si mai vindrà” és sinònima de (2) “Em pregunto si vindrà mai”, podria semblar que (3) “Em pregunto si res voldrà” també és sinònima de (4) “Em pregunto si voldrà res”. En totes quatre frases, mai i res tenen sentit positiu i equivalen, respectivament, a alguna vegada i alguna cosa. I el que jo us pregunto és si totes quatre frases us semblen igual de correctes i genuïnes. Jo ho tinc claríssim: (1), (2) i (4) em semblen impecables; per contra, no em sembla genuïna ni gramatical la frase (3). Els motius d’aquest rebuig es fan més patents si comparem (5) “Si mai vens, avisa’m” amb (6) “Si res vols, avisa’m”. Crec que molts veiem clar que (5) és possible i correcta en català i que (6) no ho és i cal reformular-la en (7) “Si vols res, avisa’m”.

Si no m’erro, la norma actual estableix que mai i res tenen sentit negatiu (de cap vegada i cap cosa ) en frases declaratives. En posició postverbal amb l’aparició obligatòria d’un no preverbal (“No l’he vist mai”, “No m’ha dit res”). En posició preverbal, sense que calgui cap no (“Mai m’hauria imagina’t que suspendria”, “Res del que puguis dir em farà canviar”), tot i que en registres formals es prefereix la doble negació (“Res no...”, “Mai no...”). En frases no assertives -com ara les interrogatives o les condicionals-, mai i res sense l’adverbi no tenen el sentit positiu alguna vegada i alguna cosa, però mentre que mai pot ser preverbal i postverbal, no sembla que res pugui ser sempre preverbal, i no he sigut capaç de veure on ho explicita l’actual normativa.

No és sorprenent. Mentre que mai, com a adverbi, té més llibertat per aparèixer davant o darrere el verb, res és un pronom que veu limitada aquesta llibertat segons sigui subjecte o OD. Comparem la frase (6) amb (8) “Si res et crida l’atenció, avisa’m”. El fet que a (8) res sigui subjecte fa més acceptable que sigui preverbal amb sentit positiu. Sembla, doncs, que hauríem de concloure que quan res és OD i té valor positiu en una frase no assertiva -a diferència del que passa quan té valor negatiu en una frase declarativa- no pot ser mai preverbal.

stats