06/03/2021

Usos genuïns, dubtosos i interferits de ‘conforme’

2 min

La paraula conforme pot ser adjectiu, adverbi i també té un ús exclamatiu. Si alguna cosa està feta prenent-ne una altra de model podem dir que està feta conforme a, amb sentit equivalent a d’acord amb. Amb aquest significat tant pot ser adjectiu (“Una còpia conforme a l’original”) com adverbi (“Van actuar conforme a l’acord que havien pres”). Fixem-nos com aquí conforme equival a conformement, i que tant podem dir “Vesteix conformement a la moda” com “...conforme a la moda”, si bé rarament diem conformement.

Tot i que sembla clar que d’acord regeix amb i conforme regeix a, en aquest últim cas al DIEC2 hi ha una certa vacil·lació a /amb. Al costat de “conforme a la doctrina” o “conforme a la raó”, també hi ha “conforme amb les lleis” o “conforme amb la raó”.Una alternança que confirma que en certs contextos no hi ha una frontera clara a /amb i que, per exemple, en relació a s’hauria de considerar una variant correcta de en relació amb, tal com defensa Josep Ruaix.

Sense moure’ns d’aquesta idea de l’acord, també podem o no estar conformes amb algú o amb alguna cosa. Observem que llavors sí que regeix sempre amb : “Jo no estic conforme amb ells / No hi estic conforme”. Té el mateix sentit que d’acord amb, i igual com fem amb d’acord amb aquest amb pot passar a a si darrere hi ha un infinitiu: “No estic conforme a anar-hi”. La GIEC, però, estableix que fer aquest canvi “és preferible en registres formals” i que, per tant, “No estic conforme amb anar-hi” (o “d’acord amb anar-hi”) és adequat en tots els registres, inclosos els formals. Amb un valor semblant pot funcionar gairebé com a interjecció en un sentit equivalent a d’acord! o als vivíssims barbarismes OK! i vale!

Però hi ha un ús de conforme condemnat per tots els tractadistes i que, tanmateix, apareix sovint en publicacions de prestigi: el que, amb un valor conjuntiu temporal, trobem en frases com ara “Conforme avancem topem amb més dificultats” o “Conforme es fa gran va perdent facultats”. És un calc del castellà que hauríem de substituir per la locució a mesura que.

stats